Allmänna villkor

 

TJÄNSTEN

T.1/ Vår tjänst
Interputs AB utför arbete på kundernas fönsterytor. Dessa tjänster är i huvudsak fönsterputsning och utförs i de geografiska områden som företaget schemalagt.

T. 2/ Vår planering
Interputs AB har geografiskt delat in sydskåne och utför tjänsterna i respektive område under respektive vecka enligt detta schema. Detta innebär att det är företaget som leder och fördelar arbetet. Företaget har rätt att ändra i schemat för att verksamheten ska fungera. Ambitionen är att alltid informera våra kunder om eventuella förändringar.

T.3/ Extra beställningar
Kund kan göra extra beställningar utanför abonnemanget, dessa utförs då i enlighet med kundens önskemål och i samverkan med företagets schemaläggning.
Vid flersidig putsning under sommaren och julhelger styrs bokningar enbart av företagets schemaläggning.

T.4/ Information
När kunden bokat ett abonnemang hos Interputs skickas ett informationsbrev till kunden. Där framkommer det klart vilken överenskommelse som skett mellan kund och Interputs.

T.5/ Kostnad
Vid första fönsterputsningen fastställs priset för abonnemanget och eventuella tilläggstjänster, såsom insidig putsning, uterum, med mera.

T.6/ Prisjustering
Vid eventuell höjning av priser på våra tjänster, meddelas kunden alltid två månader innan. Både företaget och kunden har rätt att begära en revision av uträknade priser. Eftersom alla hus och fönster ser olika ut baseras prissättningen på olika faktorer. Vid en eventuell revision av priserna kan kunden begära en detaljerad beskrivning av prissättningen.

T.7/ Avbokning
Kunden har rätt att tillfälligt hoppa över ett tillfälle. Tillfällig avbokning ska ske i så god tid som möjligt, minst två veckor innan.

T.8/ Avtalslängd och uppsägning
Abonnemanget har ingen kortaste avtalstid och ingen uppsägningstid och kan därför sägas upp av kunden när så önskas, om inget annat avtalats.

Vi önskar dock att uppsägning sker minst två veckor i förväg.

 

KUNDEN

K.1/ Personuppgifter
I samband med att du beställer och använder vår tjänst krävs det att vissa personuppgifter såsom namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter lämnas till oss. Du har i egenskap av registrerad flera rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppgifter sparas under avtalstiden för att tjänsten ska kunna utföras. När abonnemanget avslutas och alla fakturor är betalda så raderas uppgifterna från våra system. Du som haft E-faktura måste dock själv meddela banken om förändringen.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig genom rätten till registerutdrag. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Ansvarig för personuppgifter på Interputs AB är ägaren Joakim Christiansen.

K.2/ Underlätta
Kunden har skyldighet att underlätta företagets möjlighet att utföra tjänsten.

Detta gäller grindar, larm, hundar och liknande. Vid försvårande omständigheter har företaget rätt att debitera en extra kostnad. Om ett aktuellt arbete avbokas på plats, kan företaget ta ut en extra avgift för förlorad intäkt på beställd tjänst.

K.3/ Informera
Kunden är skyldig att meddela företaget om tjänsten inte kan utföras. Kunden måste också informera om det finns särskilda omständigheter som företaget måste ta hänsyn till i samband med utförandet av tjänsten.

 

RESERVATIONER

R.1/ Arbetsmiljö
Företaget har lagstadgad skyldighet att arbeta aktivt med personalens arbetsmiljö. Vi vill att personalen ska känna sig trygga på sin arbetsplats och inte utsättas för onödig fara. Personalen har olika uppdrag varje dag och deras arbetsplatser är placerade på kundens ytor. Enligt arbetsmiljölagstiftningen kan företaget vid särskilda fall avsäga sig vissa delar av arbetet om det innebär fara för dess personal.

R.2/ Kundens egendom
Vid utförande av tjänsten flyttar inte personalen på kundens lösa egendom för att kunna utföra sitt arbete. Detta på grund av risk för skada på både egendom och personal. Om lös egendom eller växtlighet står i vägen för att kunna utföra tjänsten har företaget rätt att inte utföra hela eller delar av tjänsten.

R.3/ Spröjs
Om företaget ska montera av och/eller på fönsterspröjs när en tjänst utförs riskerar dessa att skadas. Både spröjs och dess fästen kan bli gamla. Företaget avsäger sig därför ansvaret för skador i samband med detta arbete. Detta förutsatt att man följt normala försiktighetsåtgärder. Om kunden vet att man har känsliga spröjs och fästen ska företaget informeras om detta innan start.

R.4/ Fönster
Fönster finns i många olika typer och storlekar. Vissa fönster kan behöva särskild behandling. Om du, som kund, vet att du har fönster som kräver forts. R.4/ speciell behandling/varsamhet så måste du informera oss om detta innan vi startar jobbet hos er.

R.5/ Grovrengöring
Abonnemang och vanliga extrabeställningar av fönsterputsning gäller för normalsmutsiga fönster. Vid grövre smuts måste du som kund göra en extra beställning, där du berättar vad det är som behöver åtgärdas. Om ni har gjort en renovering, ommålning eller annan smuts.

R.6/ Skadade fönster
Om dina fönster är skadade eller repiga ska du meddela detta inför första fönsterputsningen. Upptäcker vår personal några skador/repor som ni inte informerat oss om, stoppas arbetet tills kund och Interputs är överens om skadans art.

 

ÖVRIGT

Ö.1/ Reklamation och/eller skada
Om kunden önskar reklamera det utförda arbetet, måste detta ske inom tre (3) dagar efter att tjänsten är utförd. Detta för att företaget ska kunna kontrollera och åtgärda felet.

Om kund upptäcker skada som vår personal kan ha orsakat ska detta anmälas på speciell blankett. Det är viktigt för både dig som kund och oss som företag att skador dokumenteras, gärna med foto.

 

URSÄKTLIGT AVTALSBROTT

(force majeure) Enligt Avtalslagen 2010.

 

F.1/
Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntats ha räknat med eller tagit i beaktandevid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

F.2/
Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjlighet att prestera avtalsenligt.

F.3/
När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera.

F.4/
Den part som inte presterar avtalsenligt och är ursäktad enligt ovanstående stycken, ska ge motparten meddelande om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet. Om sådant meddelande inte ges inom skälig tid efter det att parten fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om hindret, är han skyldig att utge ersättning för den skada som motparten kunde ha undvikit om meddelandet lämnats i rätt tid.

F.5/
Inget i denna bestämmelse hindrar att en part innehåller sin prestation eller häver avtalet. Denna bestämmelse begränsar alltså endast parts rätt till fullgörelse, prisavdrag och skadestånd.

Right Menu Icon